راه حل:

 • در صورت مشکل نمای داخلی لایه های سست رنگ را پاک کنید با با کاردک و لیسه بتراشید و در صورت مشکل در نمای خارجی با واتر جت فشار قوی شسته و زدوده شود.
 • اگر سطح زیر کار پوک یا سست شده ،ریخته شود.
 • درصورت عمیق بودن سطوح ریخته شده{بیش از 2 سانت} با همان مصالح زیر کار اعم از گچ یا سیمان ترمیم شود.
 • یک لایه پرایمر اعمال سپس با بتونه اکرلیک مناسب ،بتونه گردد و پس از خشک شدن سمباده کاری شود.
 • یک لایه آستری اعمال کنید.
 • یک یا دو لایه رنگ رویه اجرا کنید.

دلیل مشکل:

 • آماده سازی سطح مناسب نبوده است
 • پرایمر مناسب زیر رنگ اجرا نشده است.
 • سطح زیر کار سست بوده و چسبندگی لازم را نداشته است یا اینکه از ناحیه پشت دیوار دچار رطوبت و نفوذ آب شده است.

راه حل:

 • در صورت نمای خارجی با استفاده از آب فشار قوی سطح را تمیز کنید و در صورت فضای داخلی کل سطح باید با سمباده برداشته شود.
 • اجازه دهید سطح کاملا خشک شود.
 • یک لایه پرایمر مناسب اجرا کنید.
 • 2 لایه رنگ رویه اجرا کنید.

دلیل شکل:

 • فاصله زمانی اجرای سیلر یا پرایمر و رنگ طولانی بوده است.
 • از رنگ نامناسب استفاده شده است.
 • لایه های رنگ اجرا شده خیلی نازک بوده است.
 • سطح خشک نبوده و رطوبت داشته است.

راه حل:

 • قسمت های رنگ پریده را تمیز کنید و سمباده بزنید.
 • قسمت های آلوده و سست رنگ شده را تمیز کرده سپس پرایمر بزنید.
 • با سیستم رنگ آمیزی صحیح مجددا رنگ آمیزی کنید.

دلیل مشکل:

 • از سیستم رنگ آمیزی صحیح یا آماده سازی سطح استفاده نشده است.
 • از رنگ بی کیفیت استفاده شده است.

راه حل:

 • با استفاده از آب فشار قوی سطح را تمیز کنید.
 • درزهای سطح یا دیوار را کاملا ببندید.
 • اجازه دهید سطح کاملا خشک شود.
 • یک لایه پرایمر مناسب اجرا کنید.
 • 2 لایه رنگ رویه اجرا کنید.

دلیل مشکی:

 • رطوبت زیاد دیوار
 • نفوذ رطوبت از درز دیوار
 • اجرای رنگ روی رنگی که کاملا خشک نشده است.
 • رنگ آمیزی روی سطحی که سست و پودری باشد.

راه حل:

 • اجازه دهید قسمت رنگ شده کاملا خشک شود.
 • با سمباده سطح را بسابید تا یکنواخت گردد.
 • سطح را تمیز کنید.
 • یک لایه رنگ با سیستم رنگ آمیزی صحیح اجرا کنید. پیشنهاد می شود برای جلوگیری از بروز مشکلاتی از قبیل شره کردن و زرد شدن رنگ روغنی از تینر مخصوص شرکت نیپون با کد 550 استفاده گردد.

دلیل مشکل:

 • لایه ضخیمی از رنگ روی دیوار اجرا شده است.
 • رنگ بیش از حد رقیق شده است.
 • از تینر نامناسب(متفرقه) استفاده شده است.

راه حل:

 • با استفاده از آب فشار قوی سطح را تمیز کنید.
 • یک لایه محلول ضد جلبک و قارچ اجرا کنید.
 • اجازه دهید سطح کاملا خشک شود.
 • یک لایه پرایمر مناسب اجرا کنید.
 • 2 لایه رنگ رویه اجرا کنید.

دلیل مشکل:

 • وجود کثیفی و آلودگی روی سطح
 • قسمتی از سطح همیشه در سایه بوده و در معرض آفتاب قرار نگرفته است.
 • از رنگ نامناسب استفاده شده است.

راه حل:

 • در صورت مشکل نمای داخلی لایه های سست رنگ را پاک کنید با با کاردک و لیسه بتراشید و در صورت مشکل در نمای خارجی با واتر جت فشار قوی شسته و زدوده شود.
 • اگر سطح زیر کار پوک یا سست شده ،ریخته شود.
 • درصورت عمیق بودن سطوح ریخته شده{بیش از 2 سانت} با همان مصالح زیر کار اعم از گچ یا سیمان ترمیم شود.
 • یک لایه پرایمر اعمال سپس با بتونه اکرلیک مناسب ،بتونه گردد و پس از خشک شدن سمباده کاری شود.
 • یک لایه آستری اعمال کنید.
 • یک یا دو لایه رنگ رویه اجرا کنید.

دلیل مشکل:

 • آماده سازی سطح مناسب نبوده است
 • پرایمر مناسب زیر رنگ اجرا نشده است.
 • سطح زیر کار سست بوده و چسبندگی لازم را نداشته است یا اینکه از ناحیه پشت دیوار دچار رطوبت و نفوذ آب شده است.

راه حل:

 • در صورت نمای خارجی با استفاده از آب فشار قوی سطح را تمیز کنید و در صورت فضای داخلی کل سطح باید با سمباده برداشته شود.
 • اجازه دهید سطح کاملا خشک شود.
 • یک لایه پرایمر مناسب اجرا کنید.
 • 2 لایه رنگ رویه اجرا کنید.

دلیل شکل:

 • فاصله زمانی اجرای سیلر یا پرایمر و رنگ طولانی بوده است.
 • از رنگ نامناسب استفاده شده است.
 • لایه های رنگ اجرا شده خیلی نازک بوده است.
 • سطح خشک نبوده و رطوبت داشته است.

راه حل:

 • قسمت های رنگ پریده را تمیز کنید و سمباده بزنید.
 • قسمت های آلوده و سست رنگ شده را تمیز کرده سپس پرایمر بزنید.
 • با سیستم رنگ آمیزی صحیح مجددا رنگ آمیزی کنید.

دلیل مشکل:

 • از سیستم رنگ آمیزی صحیح یا آماده سازی سطح استفاده نشده است.
 • از رنگ بی کیفیت استفاده شده است.

راه حل:

 • با استفاده از آب فشار قوی سطح را تمیز کنید.
 • درزهای سطح یا دیوار را کاملا ببندید.
 • اجازه دهید سطح کاملا خشک شود.
 • یک لایه پرایمر مناسب اجرا کنید.
 • 2 لایه رنگ رویه اجرا کنید.

دلیل مشکل:

 • رطوبت زیاد دیوار
 • نفوذ رطوبت از درز دیوار
 • اجرای رنگ روی رنگی که کاملا خشک نشده است.
 • رنگ آمیزی روی سطحی که سست و پودری باشد.

راه حل:

 • اجازه دهید قسمت رنگ شده کاملا خشک شود.
 • با سمباده سطح را بسابید تا یکنواخت گردد.
 • سطح را تمیز کنید.
 • یک لایه رنگ با سیستم رنگ آمیزی صحیح اجرا کنید. پیشنهاد می شود برای جلوگیری از بروز مشکلاتی از قبیل شره کردن و زرد شدن رنگ روغنی از تینر مخصوص شرکت نیپون با کد 550 استفاده گردد.

دلیل مشکل:

 • لایه ضخیمی از رنگ روی دیوار اجرا شده است.
 • رنگ بیش از حد رقیق شده است.
 • از تینر نامناسب(متفرقه) استفاده شده است.

راه حل:

 • با استفاده از آب فشار قوی سطح را تمیز کنید.
 • یک لایه محلول ضد جلبک و قارچ اجرا کنید.
 • اجازه دهید سطح کاملا خشک شود.
 • یک لایه پرایمر مناسب اجرا کنید.
 • 2 لایه رنگ رویه اجرا کنید.

دلیل مشکل:

 • وجود کثیفی و آلودگی روی سطح
 • قسمتی از سطح همیشه در سایه بوده و در معرض آفتاب قرار نگرفته است.
 • از رنگ نامناسب استفاده شده است.

پالت رنگی نیپون

طیف گسترده ای از رنگ ها را  می توانید با پالت رنگی نیپون مشاهده کنید

درمورد پالت رنگی نیپون بیشتر بدانید

رنگ های بافت دار مومنتو

این رنگ دارای جلوه کاغذ دیواری بوده که دیوار معمولی را به یک شاهکار فوق العاده تبدیل می کند.

درمورد رنگ های مومنتو بیشتر بدانید