پوشرنگ نیم پلاستیک مات ممتاز

قابلیت پوشش خوب برای رنگ آمیزی سطوح داخلی به ویژه سقف ساختمان به کار می رود. این محصول حاوی ترکییبات آلی فرار کم ، بوی کم و دوستدار محیط زیست است .